Nederlands Hervormde dorpskerk - Zandvoort
Posted by: Groundspeak Premium Member DougK
N 52° 22.301 E 004° 31.748
31U E 604100 N 5803479
Quick Description: The old Protestant Church in Zandvoort is a Dutch National Monument.
Location: Noord-Holland, Netherlands
Date Posted: 1/15/2015 10:48:38 PM
Waymark Code: WMN7ZF
Published By: Groundspeak Premium Member Axel-F
Views: 1

Long Description:
"In the first centuries of the existence of Zandvoort - when it belonged to the parishes of Haarlem, and later Overveen - there was only a modest chapel. At the site of the present church is ± 1300, the main church of Sts Agatha and Adrian built." The history of this church can be found online.

The church is monument 401939 (Original and Google translated text here):

Dutch

Uit 1848-49 daterende Nederlands Hervormde dorpskerk, gebouwd in baksteen deels ter plaatse van een grotere Middeleeuwse voorganger tegen de daarvan nog resterende kerktoren, onder samenstel van met blauwe pannen gedekte zadel- en schilddaken met omlopende kroonlijst, en centraal gesitueerd op het verhoogde, thans door een lage muur omgeven kerkhof. De vijf traveeën tellende zaalkerk heeft rondom hoge rondboogvensters met houten roedenverdeling en een driezijdig gesloten koor met twee latere dwarsvleugels te weerszijden en een 18e-eeuwse grafkapel met afgeschuinde hoeken ter hoogte van de derde travee aan de zuidzijde. Op de hoeken van schip en dwarsvleugels zijn - deels overhoeks - steunberen aangebracht met hardstenen afdekplaten, terwijl tegen de wanden van schip en koor lisenen zijn geplaatst, voorzien van staafankers. In de eerste travee aan de noordzijde is een gedenksteen uit 1848 ingemetseld; de gedenksteen in de zuidelijke dwarsvleugel herinnert aan de vergroting van 1890 met beide dwarsvleugels, die verder van een zij-ingang met dubbele deuren zijn voorzien. De ingebouwde fronttoren dateert in oorsprong vermoedelijk uit de late 15e eeuw, doch is in 1618 herbouwd, in 1871 hersteld, laatstelijk gerestaureerd in 1955 en daarbij ontdaan van de 19e-eeuwse bepleistering. De kerktoren heeft overhoekse, zich telkens verjongende steunberen en telt vier geledingen, waarvan de bovenste de klokkeverdieping vormt, met telkens twee spitsboogvormige galmgaten en een wijzerplaat met vergulde cijfers en wijzers aan elk der vier zijden. Klokkenstoel met klok van anonieme gieter, vermoedelijk Geert van Wou, 1493, diam. 70,5 cm. Mechanisch Frans torenuurwerk, 1902, later voorzien van elektrische opwinding.

De toren heeft verder een spitsboogvormige, geprofileerde spaarnis met klein glas-in-lood-bovenlicht en dubbele korfboogvormige ingangsdeuren, leidend naar het door kruisribgewelven overkluisde torenportaal, twee spaarnissen met verdiepte, door luiken afgesloten vensters, en wordt afgesloten door een achtzijdige, ingesnoerde naaldspits met leien in Rijndekking, bekroond door een windwijzer met haan. Het witgepleisterde kerk-interieur wordt overdekt door een inspringend gedrukt tongewelf met houten delen en ijzeren trekstangen tussen de kooflijsten; in het gewelf twee gesneden roosters met deels verguld ster- en margrietpatroon. Aan de torenzijde bevindt zich de van twee zijden toegankelijke houten orgelgalerij, met het door de firma Knipscheer in 1849 vervaardigde orgel in bijbehorende kas, geschonken door C. Santhagens. In de scheidingswand beneden drie, en boven twee geprofileerde paneeldeuren uit de bouwtijd, waarvan de middelste dubbel is. De orgelgalerij is in 1905 met een voorwaartse welving uitgebreid en wordt sindsdien gedragen door vier houten zuilen van de Dorische orde, vervaardigd uit de masten van een toen vergaan schip; de vergulde inscriptieteksten op het front van de orgelgalerij herinneren hieraan. Aan de koorzijde staat de 18e-eeuwse eikehouten kansel met koperen lezenaar in het midden opgesteld met te weerszijden boven de rondboogdeuren twee fraai beschilderde rouwborden met classicistische omlijstingen, respectievelijk uit 1694 ter herinnering aan kapitein Mattheus de la Cave (rechts) en uit 1720 ter gedachtenis van vrouwe Johanna Margrietha Corbet (links) en rondom op de vloer de resterende 17e- en 18e-eeuwse grafzerken uit de vroegere kerk. Het koperen doopbekken uit 1655, dat eertijds aan de preekstoel was bevestigd, is evenals de 18e-eeuwse koperen voorlezerslessenaar bij de restauratie van 1964- 65 op een moderne houten voet geplaatst. In de noordelijke dwarsvleugel de 18e-eeuwse - verplaatste - herenbank met de wapenschilden (met deels moderne toevoegingen) van de heren van Zandvoort. Beide dwarsvleugels bevatten een kleine galerij, die vanuit het zijportaal toegankelijk is. De consistoriekamer bevindt zich in het daartoe afgescheiden noordoostelijk deel van het koor. Aan de zuidzijde, ter hoogte van de derde travee, de bewaard gebleven 18e-eeuwse grafkapel, blijkens gedenksteen in 1920 gerestaureerd, in 1728 gebouwd in opdracht van de ambachtsheer van Zandvoort, Paulus Loot. Deze familiegrafkapel heeft een marmeren voorportaal met Composiete zuilen, gebroken fronton, voorzien van gebeeldhouwde wapenschilden, doodssymbolen, en een loodsfiguur met schietlood, herinnerend aan de opdrachtgever, en een fraai gesmeed grafhek. De eigenlijke kapel heeft witgestucte wanden in Lodewijk XVI-trant en marmeren vloerplaten rondom het marmeren grafdeksel met vier koperen ringen; aan de zuidzijde een gebrandschilderd raam naar ontwerp van George Rueter, uitgevoerd door atelier Bogtman, in 1920 aangebracht ter herdenking van de Eerste Wereldoorlog. De midden-19e-eeuwse zaalkerk met latere dwarsvleugels, in oorsprong Middeleeuwse toren, 18e-eeuwse grafkapel en interieur-onderdelen van de vroegere dorpskerk en uit de bouwtijd, is van belang wegens voor de verschillende bouwtijden kenmerkende architectuur, de uit verschillende perioden daterende, doch alle voor de Zandvoortse kerk vervaardigde interieur-onderdelen en de markante situering op het verhoogde kerkhof in de dorpskern. N.B. De plat afgedekte lage aanbouw aan de noordoostzijde van het koor valt buiten de bescherming. N.B.2 Deze omschrijving dient ter aanvulling en vervanging van de huidige omschrijving waarbij wel de toren en enkele interieur- onderdelen zijn beschermd, doch de kerk alleen vanwege deze onderdelen is genoemd.

English

From 1848-49 dating Dutch Reformed parish church, built in brick partly locally greater Medieval predecessor against their remaining church tower, sub-assembly of pots covered with blue saddlery and hipped roofs with continuous cornice, and centrally located on the elevated, now cemetery surrounded by a low wall. The five bays storey hall church has around tall arched windows with wooden panes and a three-sided closed chancel to either side with two lateral wings and a later 18th-century tomb chapel with chamfered corners at the height of the third bay on the south side. At the corners of his ship and lateral wings - partly diagonally - buttresses made with stone covers, while placed against the walls of nave and choir pilaster strips, fitted with rod anchors. In the first bay on the north side is a memorial stone bricked from 1848; stele in the southern wing cross recalls the magnification of 1890 with two lateral wings, which further from a side entrance with double doors are fitted. The built-in front tower dates in origin probably from the late 15th century, but was rebuilt in 1618, restored in 1871, last renovated in 1955 and thereby stripped of the 19th century plaster. The church has diagonal, are always rejuvenating buttresses and has four sections, the upper floor is the bell, each with two pointed arched belfry and a dial with gold numbers and hands to each of the four sides. Klokkenstoel with clock anonymous watering, presumably Geert van Wou, 1493, diam. 70.5 cm. Mechanical French horologe, 1902, later fitted with electric excitement.

The tower has also a pointed arch, ribbed spaarnis with small glass-glass-skylight and double basket arched entrance doors leading to the by ribbed vaults tunnelled tower portal, two savings niches with deepened by shuttered windows, and is closed by an octagonal, constricted spire slate Rhine Coverage, topped by a weather vane with cock. The whitewashed church interior is covered by a barrel vault with recessed printed wooden parts and iron tie rods between the coving; in the vault carved two grids with partially gilded star and daisy pattern. On the side is the tower accessible from two sides wooden organ loft, the organ manufactured by the company in 1849 Knipp in its greenhouse, donated by C. Santhagens. In the partition down three, and above two profiled panel doors from the construction period, the middle is double. The organ gallery was founded in 1905 with a forward curvature extensively and has since been supported by four wooden columns of the Doric order, made of the masts of a ship when perish; the gilded inscription texts on the front of the organ gallery remind. On the choir side stands the 18th-century oak pulpit with brass lectern in the middle drawn with each side above the archway doors two beautifully painted mourning signs with classical frames, respectively, from 1694 in memory of Captain Matthew de la Cave (right) in 1720 in remembrance of Lady Johanna Margrietha Corbet (left) and on the floor around the remaining 17th- and 18th-century gravestones from the former church. The bronze baptismal font from 1655, which was formerly attached to the pulpit, it is like the 18th-century brass lectern for readers in the restoration of 1964- 65 placed on a modern wooden base. In the northern wing cross the 18th century - moved - men's bench with the coats of arms (partly with modern additions) of the lords of Zandvoort. Both lateral wings contain a small gallery, which is accessible from the zijportaal. The vestry is in the appropriate separated northeastern part of the choir. On the south side, at the height of the third bay, the preserved 18th-century tomb chapel, according memorial restored in 1920, built in 1728 by order of the Manor of Zandvoort, Paulus Loot. This family burial chapel has a marble porch with Composite columns, broken pediment bearing sculptured coats of arms, death symbols, and a pilot figure with plumb, recalling the client, and a beautifully wrought grafhek. The actual chapel has witgestucte walls in Louis XVI style and marble slabs around the marble tomb lid with four brass rings; on the south side a stained glass window designed by George Rueter, performed by workshop Bogtman applied in 1920 to commemorate the First World War. The mid-19th-century hall church with subsequent lateral wings, originally medieval tower, 18th-century tomb and interior parts of the former village church and the construction period is important because of the different construction times typical architecture, dating from different periods, but for all the Zandvoort church crafted interior parts and the striking location on the elevated cemetery in the village. NB flat hedged low construction on the northeast side of the chancel is outside the protection. NB2 This description is intended to supplement and replace the current definition which called the tower and some interior parts are protected, but the church is called only for these parts.

Monument Number: 401939

Address of this Rijksmonument:
Poststraat 3 2042 HA te Zandvoort


Relevant Database Website: [Web Link]

Is This Rijksmonument open to the public ?: yes

Rate your Waymark:

Visit Instructions:

The requirement for logging this Waymark will be at least, shoot and post one nice picture of the Waymarking point. We prefer two pictures, one of the Rijksmonument shield and one the building.

Don't use pictures from the internet, we look at that in the review.

Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Rijksmonumenten - Dutch National Monuments
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.