Kostel svatého Floriána - Nemochovice, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member Olii05
N 49° 10.814 E 017° 07.914
33U E 655363 N 5449679
Quick Description: CZ: Kostel svatého Floriána // EN: Church of St. Florian
Location: Jihomoravský kraj, Czechia
Date Posted: 10/24/2014 11:11:50 AM
Waymark Code: WMMQ8J
Published By: Groundspeak Premium Member silverquill
Views: 11

Long Description:
CZ:
Kulturní památkou v obci je v jádre barokní filiální kostel sv. Floriána. Stojí uprostred návsi v míste, kde dríve stávala drevená kaple s jedním oltárem, kterou zbudovala obec a kníže Václav z Lichtenštejna. V roce 1822 byla opravena, pokryta kamenem, a na oltár byl dán nový obraz, byla i nepatrne rozšírena. V roce 1877 byla kaple prestavena na nynejší velikost, byla prestavena celá zadní cást, opravy a prístavba prišla v pravý cas, nebot kaple byla velmi malá, sešlá a mnohé cásti byly v havarijním stavu O celou stavbu se zasloužil chvalkovský farár P. Josef Pospech, náklad na opravu hradili vetšinou obcané dobrovolvými dary a bezplatnou prací. Kostel v Nemochovicíh nese jméno svatého Floriána, mucedníka, který zemrel v roce 304. Bližší informace se doctete v knize Nemochovice v promenách casu. Soucástí památky je mramorový kríž pred kostelem, který byl v roce 2013 zrestaurován.

Oprava kostela v Nemochovicich
V breznu letošního roku byla zahájena dlouho ocekávaná rekonstrukce filiálního kostela sv. Floriána v Nemochovicích. Spolu s opravou fasády bude položena nová kanalizace a budou provedeny sanacní opatrení vne i uvnitr stavby. Dále dodavatelská firma vymení kompletne drevenou konstrukci stropu a poškozené prvky krovu veže a lode kostela. Strecha bude pokryta novou krytinou vcetne klempírských prvku. Uvnitr památky budou ve vstupu a zákristii položeny nové podlahy, opraveny omítky a bude zhotovena nová elektroinstalace. Po skoncení techto prací bude kostel vymalován. Opravy kostela financujeme pomocí dotace pridelené SZIFem. Významne jsou také podporovány zastupitelstvem obce, dále financní sbírkou obyvatel Nemochovic a dobrovolnými dary soukromých dárcu. Pri samotné realizaci se kontrolních dnu zúcastnují jak starosta obce tak i místostarosta obce. Predpokládaný termín dokoncení je stanoven na mesíc cervenec 2014.EN:
Cultural monument in the village is in the core of the baroque church of St.. Florian. It is in the middle of the village square in the place where formerly was a wooden chapel with one altar, which built the village and Prince Wenceslas of Lichtenstein. In 1822 was fixed, covered with stone, and the altar was given a new image, i was slightly enlarged. In 1877 the chapel was rebuilt to its current size, it was rebuilt the entire rear section, repair and extension came at the right time, as the chapel was very small, decrepit and many parts were in disrepair The whole building is credited Chvalkovský priest Josef P. Pospech, repair costs paid by most citizens dobrovolvými gifts and free labor. Church in Nemochovicíh bears the name of St. Florian, a martyr who died in 304 Further information can be found in the book Nemochovice the ages. Part of the monument is a marble cross in front of the church, which was restored in 2013.
Repair of the church in Nemochovice
In March of this year launched the long-awaited reconstruction subsidiary church of sv. Florian Nemochovice. Along with the repair of the facade will be laid new sewer and sanitation measures will be carried out inside and outside the building. Furthermore supplier company completely replace the wooden ceiling construction and damaged elements of the truss tower and church vessels. The roof will be covered with new tiling incl. Inside the monument will be entering a sacristy laid new floors, plaster repaired and will be made ??new wiring. After completion of this work will be painted church. Corrections church finance through grants awarded SAIF. Significantly are also supported by the municipal council, the financial collection Nemochovice residents and voluntary donations by private donors. In the actual implementation of the control days attended as mayor and deputy mayor of the village. Expected completion date is set for July 2014th

Source: (visit link)
Type of Church: Church

Status of Building: Actively in use for worship

Date of building construction: 1/1/1877

Diocese: brnenska

Address/Location:
Nemochovice
Nemochovice, Czech Republic
683 33


Relvant Web Site: [Web Link]

Date of organization: Not listed

Dominant Architectural Style: Not listed

Associated Shrines, Art, etc.: Not listed

Archdiocese: Not listed

Visit Instructions:
To log a visit to this waymark, you must post at least one original photo of the site, give the date and a brief description of your visit.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Roman Catholic Churches
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.