Ruins of the Cimburk castle - Korycany, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member ALMOR team
N 49° 06.221 E 017° 12.961
33U E 661742 N 5441346
Quick Description: CS: Zrícenina hradu Cimburk // EN: Ruins of the Cimburk castle
Location: Zlínský kraj, Czechia
Date Posted: 6/23/2014 10:10:51 AM
Waymark Code: WMKZR7
Published By: Groundspeak Premium Member BarbershopDru
Views: 25

Long Description:
CS:
Hrad "Nový Cimburk" ...
... vystavený ve slohu francouzské gotiky, byl založen Bernardem z Cimburka. Vynikl nekdy mezi lety 1327 - 1333, kdy Bernard zámenou za "Starý Cimburk" u Trnávky získal od Jindricha ml. z Lipé území nad horním povodím stupavským. Bernard s hodností zemského podkomorího byl ve službách krále Jana Lucemburského (*1296 - †1346).
V roce 1350 hrad oblehlo vojsko moravského markrabete Jana Jindricha. Jednalo se zrejme o vyhrocení konfliktu kvuli spornému držení tovacovského panství rodem Cimburku. Jelikož Cimburkové zamýšleli držet Tovacov i nadále, vnuk zakladatele Ctibor panství cimburské i strílecké v roce 1358 výhodne prodal.
Novým majitelem se tedy stal bratr Karla IV., markrabe Jan Jindrich, který zahájil prestavbu palácové cásti hradu. Dokoncena byla však až za jeho nejstaršího syna Jošta. Markrabe Jošt, jež se pro své ambice ve vysoké zahranicní politice casto dostával do financní tísne, zastavil hrad po roce 1375 Zikmundu z Letovic. Zikmund byl však ve válkách Jošta s prokopem straníkem Prokopovým a musel se vzdát zástavního držení hradu. V toto držení se v roce 1398 uvázal Cenek z Drahotuš za pujcku 650 hriven grošu. Dalším zástavním držitelem byl Vok ml. z Holštejna, toho jména IV. Hrad získal v roce 1406 nebo 1407, a to v jeho dejinách zatím neobvyklým zpusobem. Prepadem hrad odnal Cenkovi z Drahotuš, za což ho Cenek marne nekolik let na zemském soude pohánel. Vok hrad podržel i po smrti svého ochránce, markrabete Jošta (†1411). Padl v bitve u Vyšehradu (1420) ve službách Zikmunda Lucemburského (*1368 - †1437). Držení se ujal Vokuv stejnojmenný syn Vok V.
Roku 1421 byl Cimburk pravdepodobne poškozen moravskými husity. Muže o tom svedcit událost z roku 1429, kdy král Zikmund povolil vydat na opravu opevnení 100 kop grošu. Ve stejném roce postoupil Vok z Holštejna držbu hradu svému príbuznému Štepánu z Vartnova, pánu na Zdounkách. Prevod schválil král Zikmund, nebot pri predávání správy markrabství moravského roku 1423 do rukou rakouského vévody Albrechta, si ponechal užívání nekterých hradu, mezi nimi i Cimburka. Rovnež si vymínil pro sebe i své nástupce právo volného vstupu do hradu a právo opevnit se v nem. Tento fakt svedcí o tom, jak duležitou pevností byl Cimburk v první polovine 15. století.
Štepán z Vartnova zemrel v roce 1448 a jím vymrel po meci i rod pánu z Holštejna - Vartnova. Zástavní právo zdedili jeho tety Žofie, Zuzana, Eliška a Jitka. Roku 1464 se uvádejí jako držitelky Jitka a Eliška z Vartnova.
Za cesko - uherských válek byl hrad v roce 1468 dobyt uherským králem Matyášem Korvínem. Nekdy mezi lety 1448 - 1476 došlo k úplné prestavbe vnejšího opevnení. Také proto "panny Cimburské" uhájily svoje zástavní právo na zemském soude. A to když byl hrad v roce 1478 zapsán Vilému z Pernštejna a posléze roku 1490 zemskému hejtmanovi Ctiboru Tovacovskému z Cimburka. V osmdesátých letech 15. stol. byl hrad v držení Zuzany z Vartnova a jejího manžela Jana z Kralic, který zacal užívat predikátu z Cimburka. V roce 1490 vlastnil zástavní listiny Štepán z Lomnice. Ten však nemel v úmyslu hrad podržet, a tak se dalším držitelem stal Mikuláš Franc z Háje.
Na pocátku 16. století byl Cimburk predmetem složitých jednání o vlastnických presunech, ukoncených až získáním hradu Vilémem z Víckova do trvalého a dedicného vlastnictví. Po uhrazení cásti zástavní sumy mohl roku 1523 Vilém z Víckova zacít užívat cimburské zboží jako svobodný šlechtický majetek. Vilém se venoval hospodárské prosperite panství, ale také stavební cinnosti. Zdokonalil fortifikacní systém hradu výstavbou bašt. Premístil vstup do hradu ponekud severneji a zabezpecil ho polygonální baštou. Po Vilémove smrti roku 1550 dedil jeho bratr Premek a posléze premkuv syn Jan Vilém, který v roce 1569 panství prodal.
Prodej se uskutecnil prostrednictvím olomouckého biskupa Viléma Prusinovského a novým majitelem byl Gabriel Majlát, hrabe sikulský, svobodný pán a stálý hrabe zeme Fogaroš. Tento uherský šlechtic, luterán, který pozdeji konvertoval, zadlužil Cimburské panství u olomoucké kapituly ve výši 6500 zlatých. Tato pohledávka znacne zatežovala další majitele hradu ješte v dobe pobelohorské. Po Majlátove smrti (1577) spravovala panství vdova Anna Banffyová (†1602). Od roku 1603 se správy ujala její dcera Alina. Již v roce 1607 po ní dedili její nezletilí synové Gabriel Horecký z Horky z prvního manželství a Kašpar Sunek z Jesenice z manželství druhého. Po dosažení zletilosti a vyplacení dedického podílu se v roce 1611 stal jediným majitelem Gabriel Horecký. Za stavovského povstání mu byl roku 1619 jako katolíku a stoupenci Ferdinanda II. zkonfiskován majetek. Po Bílé hore (1621) jej však nabyl zpet. Roku 1623 byl hrad pomocí zrady Kašpara Sunka dobyt vojskem sedmihradského knížete Gábora Betlena. Gabriel Horecký byl zajat a musel se vykoupit za 10000 zlatých, címž zadluženost panství dosáhla kritického stavu.
Naposledy se stal Cimburk predmetem útoku v roce 1645 pri druhém obléhání Brna Švédy, kdy se jejich vojska pokusila hrad dobýt. Švédové vyplenili okolí, ale hrad útoku odolal. Gabriel Horecký zemrel v roce 1658 a panství zdedil jeho syn František, který nechal provést barokní úpravy hradního paláce a zmodernizovat vnejší opevnení. Na krátkou dobu se Cimburk stal útocištem za tureckého vpádu na Moravu roku 1663. Po smrti Františka Horeckého (1665) panství prevzal jeho nejstarší syn Gabriel František, který presídlil na korycanskou tvrz. Tu nechal v roce 1674 prestavet na zámek.
Po definitivní porážce Turku u Vídne v roce 1683 ztratil hrad fortifikacní význam. Nadále sloužil jako sídlo lovcího a k ubytování lesního personálu velkostatku. Moravský historik Stredovský uvádí hrad v roce 1709 jako pustý. Tím se završila poslední kapitola živých dejin jednoho z nejhezcích moravských hradu.

Zdroj: ( Visit link )


EN:
Cimburk Castle ...
... was founded at the turn of the 1320s and 1330s by Knight Bernard of Cimburk. In 1358 the property of the Cimburks in the Korycany area went to Margrave Jan Jindrich. Important security holders of the castle have included Cenek of Drahotuše, Vok Jr. of Holštejn, warlord and destroyer of Christian estates, and Štepán of Vartnov, who repaired damage caused to the castle in the Hussite Wars. During the Hungarian Wars, around 1468, Cimburk was conquered by Hungarian armies. In the time of Vilém of Víckov, the castle was expanded and became an important mansion in the area. In 1569, leading Hungarian nobleman Gabriel Majláth acquired it and after that, as a consequence of marriage, it came into the hands of the Horeckýs of Horka, who carried out the last Baroque reconstructions here. A record by Moravian historian Jirí Ignác Stredovský from 1709 already mentions Cimburk as an abandoned and partially ruined castle. In 1793 it is also remembered by topographer Josef Schwoy with the words “old mountain castle surrounded by forests”. The first conservation work at Cimburk was begun in the 20th century. It has been statically secured and is presently being restored further.

Source: ( Visit link )
Type: Ruin

Fee: 30 Kč

Hours:
CS: od května do srpna denně 9:00 - 18:00 od září do dubna denně 10:00 - 17:00 bližší info: http://cimburk.eu/node/36 EN: from May to August daily 9:00 to 6:00 p.m. from September to April daily 10:00 to 5:00 p.m. see also: http://cimburk.eu/node/36


Related URL: [Web Link]

Visit Instructions:
Original photographs showing additional views of the Ruin/Remnant or even just its current condition are encouraged. Please describe your visit, especially if no additional photos are available. Did you like the Ruin or Remnant? What prompted you to see the Ruin or Remnant?
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Preserved Architectural Remnants and Ruins
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.