St. Hippolytus Church - Olterterp
Posted by: Groundspeak Premium Member haxepaxe
N 53° 03.986 E 006° 06.020
32U E 305724 N 5883591
Quick Description: reformed church Saint Hippolytus.
Location: Netherlands
Date Posted: 10/9/2007 7:56:39 AM
Waymark Code: WM2BY8
Published By: Groundspeak Charter Member BruceS
Views: 67

Long Description:
Dutch:
DE SINT HIPPOLYTUSKERK VAN OLTERTERP

Volgens de deskundigen dateert de kerk van 1414/1415
Voordien heeft een ander kerkgebouw gestaan en wel ten zuiden vande weg Olterterp-Ureterp. Een vervallen kerkhofje schuin achter een der boerderijen herinnert eraan.

Nadien werd de kerk gebouwd op de huidige plaats en dat moet gebeurd zijn in het begin van de 15e eeuw,en wel in 1415, een kerk vooralsnog zonder toren. Iin de torenklok het jaartal 1414 te vinden. Het merkwaardige stuk Bremersteen, halfrond met een kruis er in dat zich in het interieur bevindt, is nog een paar honderd jaar ouder en kan een overblijfsel zijn van de eerste kerk. Het jaartal 1718 en de letters INRI zijn later aangebracht. Die torenklok van 1414 heeft tot 1744 in een klokkenstoel gehangen want toen is de toren voor 500 Carolus guldens gebouwd zoals men het duidelijk daarop kan lezen.

Aan de spitsbogige ramen en dichtgemetselde openingen kan men verschillende bouwstijlen opmerken. In het interieur vallen oa de rouwborden en imposante banken op. Ook het koorhek en de grafzerken zijn bezienswaardig. De preekstoel met een koperen zandloperhouder wordt gestut door een adelaar en vertoont beeldhouwwerk van Mozes en de vier Evangelieschrijvers. Mozes draagt de wetstafels, Mattheus is er met de engel, Markus met een leeuw, Lukas met een os en Johannes met een adelaar.
Wij weten niet, althans niet uit geschriften, wanneer er wijzigingen in en aan het kerkgebouw zijn aangebracht, maar wel dat er restauraties waren in 1913 en 1974. Beide zijn ingrijpend geweest, die van 1974 heeft de opstelling van preek stoel en banken weer teruggebracht tot die van voor 1913, waardoor de hele koorruimte weer vrijgekomen is.
De geschiedschrijver Winsemius laat ons de oudste vermelding over het bestaan van Olterterp na. Hij schrijft: “ ten Oosten van Beetsterswage geleghen is een cleyn Dorp met een Parochije Kercke sonder Toorn ter eeren van Sint Hippolytus ghestigt, heeft eertijds op het ruyme Velt ghestanden en de is naderhant omtrent de huysen ghebouwet”.
Wij weten ook dat de pastoor boerde op een kerkbezit van 20 pondemaat. Bovendien genoot hij 2 carolus gulden per Olterterps huis (7) en hij mocht 2 dagen gratis turf steken per jaar.
Voor de reformatie was er dus een pastoor in Olterterp. Er was er ook een in Beetsterzwaag en een in Oud-Beets. In 1580, het jaar van de grote reformatorische ommekeer in Friesland zijn de drie parochies omgezet tot een protestantse gemeente met een predikant. Lang zijn er 3 separate kerkvoogdijen geweest. Tegenwoordig is het kerkgebouw niet meer in beheer bij de kerk,maarbij de Plaatselijke Commissie van de stichting “Alde Fryske Tsjerken.”
In de vorige eeuwen werd er zomers en winters in Olterterp gekerkt. In de vorige eeuw is daarin de klad gekomen. Het gebruik werd beperkt tot maar enkele diensten in de zomer en het kerkje raakte in de vergetelheid

De herontdekking is te danken aan de aktiviteiten van de “Stichting Olterterp”, die er sinds 1964 concerten, tentoonstellingen en toneel organiseerde.
Er worden nu ‘s zomers kerkdiensten per jaar gehouden. De kerk is zeer intrek voor huwelijksdiensten. Ook anderen dan de “Stichting Olterterp” gebruiken de kerk voor concerten en tentoonstellingen.

SINT HIPPOLYTUS
Wij weten niet zeker of Sint Hippolytus de Heilige is die men voor de schutspatroon van deze kerk heeft gehouden. Deze Hippolytus was een vermaard kerkvader van omstreeks 200 te Rome. Hij werd zelfs tot tegenpaus gekozen in de dogmatische twisten die toen ook al gaande waren. Hij is verbannen geweest naar de mijnen van Sardinie en werd later door de kerk als martelaar vereerd.

Hij vond ook dat aan vrouwen toegestaan moest worden om zijn werken te lezen. Hij schreef oa commentaren op het Hooglied en het bijbelboek Daniel en hij leverde een belangrijke inbreng bij het vaststellen van de kalender.
Date the Church was built, dedicated or cornerstone laid: 01/01/1414

Age of Church building determined by?: Historical Society

If denomination of Church is not part of the name, please provide it here: Reformed

Indicate the time that the primary worship service is held. List only one: 12:00 AM

Street address of Church:
Van Harinxmaweg 21
Olterterp, Netherlands
9244 ES


Primary website for Church or Historic Church Building: [Web Link]

If Church is open to the public, please indicate hours: Not listed

If Church holds a weekly worship service and "all are welcome", please give the day of the week: Not listed

Secondary Website for Church or Historic Church Building: Not listed

Visit Instructions:
1) A photo of the church is required for visits to a waymark.

2) Please share some comments about your visit.

3) Additional photos are encouraged. If you can have information in addition to that already provided about this church, please share it with us.

Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest This Old Church
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
hlk visited St. Hippolytus Church - Olterterp 7/24/2012 hlk visited it