Ing. Osvald Zivotsky - Doubravnik, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member Olii05
N 49° 25.440 E 016° 21.156
33U E 598088 N 5475471
Quick Description: CS: rodný dum Osvalda Zivotskeho // EN: Childhood Home of Osvald Zivotsky
Location: Jihomoravský kraj, Czechia
Date Posted: 4/15/2015 12:48:00 PM
Waymark Code: WMNPWJ
Published By: Groundspeak Premium Member Queens Blessing
Views: 3

Long Description:
CS:
Vedle budovy soucasné školy stojí dum c.13 - rodište ing. Osvalda Životského (* 9.zárí 1832). Jeho otec provozoval krome zemedelství i soukenickou živnost. Když však toto remeslo zacalo upadat, prodal grunt a odstehoval se i s rodinou do Rosic. Ale jeho syn Osvald Životský na svoji rodnou obec nikdy nezapomnel.
S výborným prospechem vystudoval brnenskou techniku a vstoupil do firmy "Generální podnikatelství Bratrí Kleinové", což byla význacná firma zabývající se stavbou drah v Rakousku.

V této firme se brzy vypracoval až na pozici vedoucího inženýra a podílel se na stavbe drah v celkové délce kolem 900 km. Získal tím znacné zkušenosti a podnikl mnoho studijních cest do Itálie, Nemecka, Švýcarska a Anglie.

V roce 1885 zahájil samostatnou podnikatelskou cinnost a hned od zacátku mu byly sverovány nárocné úkoly. Firma byla totiž známá svoji odborností a svedomitostí pri odvádení práce široko daleko. Nutno poznamenat, že se jednalo o firmu ryze ceskou, což bylo na tehdejší (i dnešní) politické pomery velmi neobvyklé.

Osvald Životský za 24 let samostatného podnikání vybudoval 552 km železnicní síte, což je výkon jiste úctyhodný s prihlédnutím k tehdejší mechanizaci.

Do historie naší obce se Ing.Životský zapsal roku 1904 stavbou dráhy z Tišnova do Ždáru nad Sázavou. Délka trati merí 60 km a dílo bylo dokonceno behem dvou let. Na stavbe se podílelo množství místních obcanu, mužu i žen, kterí zde našli dobre placené zamestnání.
Na zajištení stavebního dozoru bylo najato i množství zkušených delníku italské národnosti, kterí byli ubytováni v sousední obci Manová. Proto se dodnes manovským žertem ríká "taliáni", ale není to myšleno nijak zle.

Nárocná stavba si vyžádala i své obeti. Napríklad pri stavbe tunelu zahynul strelmistr Peroutka, když kontroloval pátou, neodpálenou nálož v domnení, že zhasla zápalná šnura.

Ing.Osvald Životský byl známý jako velký mecenáš a dobrodinec. Do místního kostela venoval dve krásná, malovaná okna, umístená vedle hlavního oltáre. Na levém okne je nápis:

"Ku cti a chvále Boží a v upomínku na detská léta v tomto chrámu Páne ztrávená, venuje Ing.Osvald Životský - 1905."
Na pravém okne mužeme císti:

"Z vdecnosti za dosáhlé vyšší stárí a na upomínku stavby dráhy z Tišnova do Ždáru venuje Ing.Osvald Životský - 1905."

Obnos 4.000 K,- daroval na stavbu chudobince, 1.000 K,- prispel okrašlovacímu spolku a krome zakoupených pomucek do fyzikálního kabinetu venoval dalších 1.000 K,- ve prospech školního fondu. Projevoval tak lásku nejenom ke svému rodišti, ale i své sociální cítení, které vždy prokazoval ke stavebním delníkum a všem zamestnancum. Každý na neho vzpomínal v dobrém. Mladí i starí...

Za zásluhy o rodnou obec jmenovalo obecní zastupitelsto ing.Osvalda Životského 10.brezna 1905 cestným obcanem Doubravníka a v roce 1910 mu byla 28.srpna za velké úcasti lidu odhalena na rodném dome pametní deska.

EN:
In addition to the current school building is a house No.13 - the birthplace ing. Životského Oswald (* September 9, 1832). His father ran excluding agriculture and trade in cloth. But when the craft began to decline, sold grunt and moved with his family to Rosic. But his son Osvald Životský to his native village never forget.
With excellent grades and graduated from the Brno University of Technology joined the company "General entrepreneurship Klein brothers," which was distinguished company engaged in the construction of railways in Austria.

In this enterprise will soon rose to the position of chief engineer and participated in the construction of railways in the overall length of about 900 km. It gained considerable experience and numerous study trips to Italy, Germany, Switzerland and England.

In 1885 started a separate business from the outset he has been entrusted with challenging tasks. The company was in fact known for their expertise and diligence in the discharge of work far and wide. It should be noted that this was a purely Czech company, which was at that time (even today) the political situation is very unusual.

Osvald Životský 24 years of self-employment has built 552 km railway network, which is certainly respectable performance with regard to the former mechanization.

The history of our village Ing.Životský wrote in 1904 the construction of railway from Tišnova in Zdar. The length of the track is 60 km and the work was completed within two years. On site participated in a number of local citizens, both men and women, who have found a well-paid job.
On building security surveillance had been hired as the amount of skilled workers of Italian nationality who were staying in the neighboring village of mana. Therefore, today manovským jokingly says "Italians", but it's not meant in any way bad.

The demanding construction necessitated his victims. For example, during the construction of the tunnel blaster Peroutka died, he checked the fifth, neodpálenou charge, thinking that went out fuse.

Ing.Osvald Životský was known as a great patron and benefactor. To a local church donated two beautiful painted windows, located beside the main altar. On the left window is the inscription:

"To the honor and glory of God and in memory of infancy in this temple of the Lord's worth, dedicated Ing.Osvald Životský - 1905."
On the right-hand window, you can read:

"Out of gratitude for attained a higher age and to remind them of the railroad construction from Tišnova to Zdar dedicated Ing.Osvald Životský - 1905."

The amount 4.000, - donated to build a workhouse, 1,000 K - contributed okrašlovacímu Association and purchased in addition to the physical aids Cabinet donated another 1,000 K, - in favor of the school fund. He showed such love not only to his hometown, but also their social conscience, which always prove to construction workers and all employees. Everyone remembered him fondly. Young and old ...

Merit's native village called municipal zastupitelsto ing.Osvalda Životského March 10, 1905 an honorary citizen Doubravník and in 1910 he was on August 28 for a large participation of the people exposed to the native house plaque.


Source/Zdroj:
(visit link)
Name of Famous Person: Osvald Životský

Physical Address: Doubravník

What is this person famous for?:
Osvald Životský 24 years of self-employment has built 552 km railway network.


Website verifying legitimacy of site: [Web Link]

Personal Experience:
The plaque is in Doubravník.


Additional Website verifying Site legitimacy: Not listed

Other information about area: Not listed

Visit Instructions:
New logs must include information regarding the waymark. This can include photos, information about tours or even the confirmation that the waymark is still in existence.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Childhood Homes
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.