Lipa Velkolista - Klentnice, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member Olii05
N 48° 50.866 E 016° 38.709
33U E 620694 N 5411838
Quick Description: CZ: "Pamatny strom" Lípa Velkolistá // EN: "Memorial tree" Lípa Velkolistá
Location: Jihomoravský kraj, Czechia
Date Posted: 10/5/2014 11:52:58 AM
Waymark Code: WMMKX4
Published By: Groundspeak Premium Member Dorcadion Team
Views: 15

Long Description:
CZ:
Nachází se v obci Klentnice u sochy Sv. Jana Nepomuckého na travnaté ploše mezi odstavným parkovištem, komunikací vedoucí do areálu organizace Srdce v dome a peším nezpevneným chodníkem.


Lípa velkolistá, príp. širolistá, (Tilia platyphyllos Scop.) je statný strom dosahující výšky pres 25 m, za urcitých podmínek však muže rust též jako ker. Hodne se podobá lípe malolisté, se kterou se casto kríží. Cisté jedince lze rozeznat podle barvy chmýrí v úhlech žilek – u lípy malolisté je rezavé, u lípy velkolisté belavé. Kríženec se nazývá lípa obecná (Tilia x vulgaris Hayne, syn. Tilia europaea L. p.p.) a muže vypadat ruzne. Obecne lze ríci, že lípa velkolistá má vetší kvety i plody než malolistá. Zralý oríšek na rozdíl od plodu lípy malolisté nelze v prstech zmácknout, je mnohem více drevnatý a žebernatý.
Lípa velkolistá roste prirozene v Z, strední a JV Evrope, izolovane v J Švédsku, na Kavkaze a v Malé Asii. V Ceské republice ji mužeme videt zejména v listnatých lesích od nížin až do nižších horských poloh. Je to typický druh sutových lesu (sv. Tilio-Acerion), vzácne jako prímes bucin.
Pokud jde o její užití, platí v podstate totéž, co u lípy malolisté. Lípy patrí k typickým stredoevropským drevinám, které jsou i jako drevina užitková stále ješte žádány. Lipové drevo je velmi svetlé a mekké. Hodí se proto zejména pro práce rezbárské nebo modelárské. Lipové lýko je vyslovene houževnaté a pevné a pred zavedením umelých hmot bylo s oblibou používáno jako pletivo. Kvetoucí lípy jsou jako pastva vcel velmi cenné - med z lipových kvetu je velice žádaný. Lipový kvet patrí také k nejznámejším domácím lécebným prostredkum. Caj z lipového kvetu se užívá jako prostredek proti nachlazení, casto v kombinaci s medem. Sbírají se kompletní kvetenství. Musí se sušit ve stínu bez dalšího prísunu tepla.EN:
Located in the village Klentnice the statue of St. John of Nepomuk on the grassy area between the stabling car parks and roads leading into the complex organization Hearts in the dome and unpaved pedestrian walkway.


Leaved linden, eventually. latifolia (Tilia platyphyllos Scop.) is a robust tree reaching a height of over 25 m, under certain conditions, but may also grow as a shrub. Much resembles a small-leaved linden, whom he often crosses. Clean individuals can be distinguished by the color of fluff angles veins - for small-leaved linden is rusty, with large-leaved linden whitish. A hybrid is called general linden (Tilia x vulgaris Hayne, son. Tilia europaea L. pp) and may look different. In general, the large-leaved linden has larger flowers and fruits than small-leaved. Mature nut unlike fetal small-leaved lime trees can not squeeze the toes is much more woody and ribbed.
Leaved linden tree grows naturally in Z, Central and SE Europe, isolated in Sweden J, the Caucasus and Asia Minor. In the Czech Republic it can be seen especially in deciduous forests from lowlands to lower mountain areas. It is a typical kind of ravine forests (sv. Tilio-Acerion), rarely as an ingredient beeches.
Regarding its use, applies essentially the same as for small-leaved lime trees. Lípy are typical Central European tree species, which are also useful as wood still in demand. Linden wood is very light and soft. They are therefore particularly work for carving or modeling. Lime bark is definitely tough and strong, before the introduction of plastics was popular use as fencing. Blooming linden are as valuable grazing bees - honey linden blossoms are in high demand. Lime blossom are also among the most famous domestic medical facilities. Tea of lime blossom is used as a remedy for colds, often in combination with honey. They collect the entire inflorescence. It must be dried in the shade without further supply of heat.


Source: (visit link)
Genus/Species: Tilia platyphyllos Scop.

Height: 130

Girth: 18

Method of obtaining height: Reliable source

Method of obtaining girth: Reliable source

Location type: Other public property

Website reference: [Web Link]

Age: Not Listed

Historical significance: Not listed

Planter: Not listed

Parking coordinates: Not Listed

Walk time: Not Listed

Photograpy coordinates: Not Listed

Visit Instructions:
A closeup picture of your GPS receiver in your hand, with the tree in the background, is required. If the tree is on private property, this closeup photograph with the tree in the background may be taken from the nearest public vantage point without actually going to the tree.
The required photograph does not need to show the entire tree, but the individual tree must be recognizable.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Exceptional Trees
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.