zaniklý hrbitov / abandoned cemetery, Brno - Horní Heršpice, Czech republic
Posted by: Groundspeak Premium Member Noe1
N 49° 09.608 E 016° 36.967
33U E 617824 N 5446514
Quick Description: Nepatrné zbytky hrbitova obce Horní Heršpice, pravdepodobne zaniklého po roce 1945 / Remains of the village cemetery Upper Heršpice, probably vanished since 1945.
Location: Jihomoravský kraj, Czechia
Date Posted: 5/10/2012 5:09:43 AM
Waymark Code: WMED6F
Published By: Groundspeak Premium Member Raine
Views: 56

Long Description:
Nápadný ostruvek zelene (dríve býval uprostred polí, dnes je uprostred ošklivých prumyslových areálu) ukrývá pozustatky zaniklého hrbitova. Ješte na konci 60, let 20. století zde byly (dle mých vlastních vzpomínek) videt náhrobky. Dnes zde je jen nekolik málo fragmentu náhrobku a okrasných kamenných prvku. Zachovaná je i prístupová cesta, vedoucí od heršpického kostela. O puvodní funkci svedcí i jasné terénní úpravy, ohranicení prostoru a typicky hrbitovní stromy. O historii a zániku hrbitova se mi nepodarilo nalézt žádné informace - spekuluji, že muže souviset jak se vznikem centrálního brnenského hrbitova nekolik set metru severozápadne a hlavne pak s odsunem nemeckého obyvatelstva po druhé svetové válce. Jižní predmestí Brna mela do války z velké vetšiny nemecké obyvatelstvo a po odsunu byla dosidlována. Je pravdepodobné, že príchozí obyvatelé o "nemecký" hrbitov nemeli zájem a ten postupne chátral.

The striking green island (formerly used to be surrounded by fields, is now in the middle of ugly industrial sites) hides the remains of the extinct cemetery. Even at the end of 60 of the 20 century there were (according to my own memories) to see the tombs. Today there are only a few fragments of tombstones and stone decorative elements. Preserved is the access road leading from Heršpice church. The original function demonstrated by clear grading, border area, and typically the cemetery trees. About the history and extinction of the cemetery I could not find any information - ma speculation is that it may be related to the emergence of Brno's central cemetery a few hundred meters northwest and especially with the expulsion of the German population after World War II. Southern suburbs of Brno in the war had a large majority of German people and the displacement was newly populated. It is likely that the incoming residents of the "German" cemetery were not interested and it gradually fell into disrepair.
Earliest Burial: Not listed

Latest Burial: Not listed

Visit Instructions:
Take a photo of at least one grave marker and including a qualitative and quantitative description
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Abandoned Cemeteries
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log  
Olii05 visited zaniklý hrbitov  / abandoned cemetery, Brno - Horní Heršpice, Czech republic 3/29/2013 Olii05 visited it
puczmeloun visited zaniklý hrbitov  / abandoned cemetery, Brno - Horní Heršpice, Czech republic 5/24/2012 puczmeloun visited it

View all visits/logs