Louzek - ruins of the castle - CZ
Posted by: Groundspeak Premium Member Waupe
N 48° 42.189 E 014° 28.794
33U E 461732 N 5394586
Quick Description: Castle Louzek
Location: Jihočeský kraj, Czechia
Date Posted: 1/30/2011 6:27:51 AM
Waymark Code: WMAMJ0
Published By: Groundspeak Premium Member BarbershopDru
Views: 73

Long Description:
CZ:

Lokace:

Zrícenina hradu Louzek se nachází 4 km jižním smerem od mesta Kaplice.

Puvod názvu:

Slovo Louzek (nemecky Lauseck) vzniklo z nemeckého výrazu Lauer - úkryt, cíhaná, palouk.

Stavebne historický vývoj:

Hrad Louzek je zasazen jako rícní slza do širokého ostrohu drave tekoucí reky Malše. Samotný ostroh však nebyl stavitelem hradu dostatecne využit. Tísnivá financní situace jiste zabránila majitelum využít jej k postavení velkého hradu a donutila je postavit hrad v rohu strmých skal, obklopených ze dvou stran rekou Malší. Zbývající dve strany chrání od západu prostý násep, který je ze severu zesílen ve skále vylámaným príkopem. Celý hradní komplex se ve své plné sláve skládal ze dvou cástí: z malého predhradí, umísteného mezi západním a severním valem a vlastního jádra hradu, které má petiúhelný pudorys. V predhradí stály drevené hospodárské budovy, ze kterých se nic nezachovalo. Stejný osud stihl i zdenou cást hradu. Erozní cinnost prírody, podporovaná nezájmem majitele o osud stavby urychlila zánik hradních budov, ze kterých zbyly povetšinou holé základové zdi. Pouze v jihozápadní cásti hradište se dochovaly zbytky kamenných obytných budov.

Legenda:

Na strmé skále nad Malší jsou trosky hradu Louzek, jehož majitelem byl zlý a krutý rytír. Jednou prišel na hrad poutník z Jeruzaléma a varoval ukrutného hradního pána pred spravedlivým trestem. Rytír nedbal a vsadil nebohého poutníka do hradního sklepení, kde ho sužovali hadi, štíri, netopýri, mloci, ropuchy a krysy. Když vezen zemrel, rozlezla se tahle odporná havet po celém hradu. Zdešení obyvatelé uprchli a krutého pána ti jedovatí tvorové zaživa ukousali. Od té doby byl hrad neobydlen a poslednímu majiteli, který s nárkem a kvílením prochází v noci rozvalinami, už není pomoci. Jednou na Štedrý vecer ze selského dvora pod hradem utekli z veprince vepri a pasák se rozbehl za nimi. Ztracené stádo nebylo k nalezení, až zase o vánocích se prasata i s pasákem objevila na dvore. Hoch pak vyprável, že honil vepre v podzemních sklepeních Louzku; ovšem netušil, že to trvalo celý rok. Ve zríceninách hradu sídlili strašliví loupežníci. Ze sklepu vedla podzemní chodba ke staré lípe a u ní lupici natahovali v noci drát se zvonem. Když se zvon rozeznel, vybehli z úkrytu a ubohého pocestného oloupili, zabili a zakopali pod koreny lípy. Po rozpadu loupežnické tlupy zustal v chodbách hradu poklad. Kdo by našel zbytek staré lípy a chodbu, muže si poklad vzít, ovšem polovinu musí venovat na zbožné úcely.

EN:

Location:

The ruin of the little castle of Louzek is located 4 km to the south of Kaplice

Architectural and Historical Development:

The little castle of Louzek is located as a river tear on a wide headland of the fast flowing Malše river. The builder who built the castle did not sufficiently take advantage of the headland itself. The stringent financial situation did not allow the owners to use this headland to build a big castle and forced them to build the little castle in a corner of sheer rocks surrounded from two sides by the Malše river. Two remaining sides are protected from the west only by a simple mound that is strengthened from the north with a trench quarried into the rocks. The whole castle complex was made up of two parts at the time of its glory days. The first part was a little barbican situated between the north and west mound and the second is the centre of the castle itself that has pentagonal design. There were out-buildings built on the barbican but nothing remains of them. The same fate also hit the walled part of the castle. The erosion activity of nature supported by the lack of interest of the owner about the future of the construction accelerated the end of the castle buildings from which mostly only plain base walls remain. Only in the south-west part of the fortified place the remains of stony dwelling houses remain.

History of the Place's Residents:

The very beginning of the castle is lost in times past and it is very difficult to prove the date of its establishment and its original owner. The whole construction was built on the boundary of three estates: the Rosenbergs, estates of Porešín of the Bavors and the Benešov estates of the Lords from Michalovice. Probably the Lords from Maršovice, coming from the family of the Witigonen, who had a rose in their coat-of-arms and were poor relatives of the Rosenbergs lived there. They lived in a friendly relationship with the Lords from Porešín because Hroch z Maršovic was a guardian of young Markvart z Porešína and the whole estates. Later the little castle of Louzek became an property of a member of the famous and also powerful family of Malovci, Jan z Malovic. However, his sons passed the little castle of Louzek to Ulrich II. von Rosenberg in 1448 who joined it to the estates of Nové Hrady. In 1541 when the list of the Rosenbergs´ estates were made, the little castle of Louzek was already mentioned only as a deserted place. Although nobody lived there from 1448 one can find in the market papers concerning the sale of the half of the Nové Hrady estates from 1641 a notice that the little castle is still in a good condition.

Tales and legends:

On a sheer rock above the Malše river are the ruins of the little castle of Louzek the owner of which was a cruel and bad knight. Once a pilgrim from Jerusalem came to the castle and warned the cruel castle Master of rightful punishment. But the knight did not care and put the poor pilgrim into the castle cellar where he suffered from snakes, scorpions, bats, salamanders, toads and rats. When the prisoner died all of those horrible animals spread all over the castle. Scared inhabitants escaped and the repulsive varmint ate the cruel Master alive. Since then the castle has not been settled and nobody can help the last owner who walks at night in the ruins crying and screaming. Once on Christmas Eve the pigs ran from a farm yard under the castle, ran away and a young herdsman ran after them to catch them. He could not find the lost herd it was only at the next Christmas Eve that the pigs and the herdsman appeared again in the yard. The boy told that he ran after the pigs in the underground cellars of the little castle of Louzek but he did not know that it took all year. Fearsome robbers settled down in the ruins of the castle. There was a passage underground leading to an old lime tree. Every night the robbers stretched out a wire with a bell on the end. When the bell began to ring they ran out of their hidden places and robbed the poor traveller, killed him and buried him under the roots of the lime tree. When the robber band broke up the treasure was left in the underground passages. Whoever would find the remains of that lime tree and also the underground passages could take this treasure with them but they have to give a half of it for the benefit of the church.

Type: Ruin

Fee: None

Hours:
freely acessible


Related URL: [Web Link]

Visit Instructions:
Original photographs showing additional views of the Ruin/Remnant or even just its current condition are encouraged. Please describe your visit, especially if no additional photos are available. Did you like the Ruin or Remnant? What prompted you to see the Ruin or Remnant?
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest Preserved Architectural Remnants and Ruins
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log  
mpik visited Louzek - ruins of the castle -  CZ 5/1/2013 mpik visited it
Blogi visited Louzek - ruins of the castle -  CZ 6/18/2011 Blogi visited it
pavlikVB visited Louzek - ruins of the castle -  CZ 1/3/2008 pavlikVB visited it

View all visits/logs