Josefov - Ravelin XIV.
Posted by: Groundspeak Premium Member Roman_Jaromer
N 50° 20.285 E 015° 56.160
33U E 566608 N 5576639
Quick Description: Pevnostní objekt spravovaný organizací Ochránci památek pevnosti Josefov.Místní nadšenci vás rádi provedou po vojenském objektu. Militarry object managed organizations Guardians monuments fortress Josefov.They will be pleased to carry out you here
Location: Královéhradecký kraj, Czechia
Date Posted: 12/11/2010 4:38:59 AM
Waymark Code: WMAA3D
Published By: Groundspeak Regular Member Math Teacher
Views: 82

Long Description:
[CZ]

Ravelin XIV
Ravelin XIV. je obranný prvek v jihovýchodní cásti pevnosti Josefov. Mužete se zde dozvedet historii pevnosti, dnešní podobe a provádených opravách. Cást kasemat je upravena jako muzeum s výstavou artefaktu nalezených behem oprav pevnosti.

Místní nadšenci porádají též mnoho akcí pro verejnost jako jsou rekonstrukce bitev atp.

Prístupnost:
Objekt spravuje organizace dobrovolníku. Otvírací hodiny nejsou urceny, ale pokud sem zavítáte o víkendech, je velká pravdepodobnost, že tu nekoho zastihnete. Prípadne se neváhejte predem informovat pres e-mail info@josefov.com.

Pokud tedy máte zájem o pevnostní mesto Josefov, ci podobné památky tohoto druhu, urcite je kontaktujte. Rádi Vás (nejen) po Ravelinu no. XIV provedou.

Historie Ravelinu XIV:
Na míste obranného prvku Ravelinu XIV (soucást vnejšího opevnovacího pásu), nacházejícího se v jihovýchodní cásti pevnosti Josefov, nebylo ješte pred lety mimo zdí porostlých nálety témer nic.

Od roku 1994 se to tu postupne opravuje. Rekonstruovaly se rímsy zakoncující obvodové zdivo, pak se odkrývala zed na puvodní výšku. Bylo nutno odstranit i neautentické prvky po vojsku; puvodne totiž tento pevnostní objekt patril ministerstvu obrany, které ho využívalo jako sklady materiálu. Potom se majitelem tohoto prostoru stalo mesto Jaromer a nyní ho mají v bezplatném pronájmu za údržbu a cástecnou renovaci clenové obcanského sdružení Ochránci památek pevnosti Josefov.

Z vlastního ravelinu zustalo pouze obvodové zdivo a zbytky valu, reduit (prvek uvnitr ravelinu) se však zachoval témer celý. Uvnitr reduitu vznikly z bývalé strážnice dve místnosti. Jedna je zarízena jako klubovna a druhá slouží jako skladište. Prímo z reduitu vede vchod do podzemí. Trvalá muzejní expozice je zrízena v delostreleckých kasematách, kde lze nalézt mimo jiné i litinový kríž z Josefovského kostela, který spadl pri vichrici v léte 2000 nebo funkcní repliky pevnostních del.


[EN]

Ravelin XIV
Ravelin XIV. is a defensive element in the southeastern part of the fortress of Josefov. Here you can learn the history of the fort today and carried out repairs. Part of the fortification was designed as a museum with an exhibition of artifacts found during the repair strength.

Local enthusiasts also organized many public events such as the reconstruction of the battles, etc..

Directions:
Facility administered by volunteers. Opening hours are not intended, but if you come here on weekends, is a high probability that someone will reach here. Alternatively, please inform in advance via e-mail info@josefov.com.

If you are interested to strength Josefov, or similar monuments of this kind, definitely contact them. We will (only) after Ravelin no. XIV performed.

Ravelin History XIV:
On-site defense element Ravelin XIV (part of fortifying the outer belt), located in the southeastern part of the fortress of Josefov, was still several years ago outside the walls covered with raids almost nothing.

Since 1994, it would then be corrected. Rebuilt the ledge sloped outer wall, then uncovering the original wall height. It was necessary to remove the apocryphal elements of the army, initially because the citadel belonged to the Ministry of Defense, which used it as storage material. Then the owner of this space has become a city Jaromer and now I have a free rental, maintenance and partial restoration of civil partnerships of members of the monuments fortress Josefov.

From his own ravelin No. leaving only the perimeter walls and remnants of walls, réduit (element inside ravelin No.), however, preserved almost completely. Inside réduit emerged from the former guardhouse two rooms. One is equipped as a clubhouse and the other serves as a warehouse. Straight from réduit leads to the underground entrance. Permanent museum exhibition is set up in the artillery kasematách, where you can find among others Josefovského iron cross from the church, which had fallen during a storm in the summer of 2000, or functional replicas of works of fortification.

Open all year: No

Related web-page: [Web Link]

Opening hours: Not listed

Wikipedia link:: Not listed

Visit Instructions:

Please supply proof of your visit such as a photo of the museum or a sign signifying same.
A "Visited" only remark will be deleted.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Nearest Waymarks
Nearest War and Military Museums
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
Kullisak visited Josefov - Ravelin XIV. 8/30/2014 Kullisak visited it
mispulin visited Josefov - Ravelin XIV. 4/4/2011 mispulin visited it

View all visits/logs