By using this site, you agree to its use of cookies as provided in our policy.

Klecící postavy - Brno, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member puczmeloun
N 49° 12.386 E 016° 35.715
33U E 616195 N 5451629
Quick Description: Predstupující sloupy s plastikami klecících postav od sochare Václava Macha, které mají symbolizovat sociální poslání nemocenských pokladen / Protruding columns bearing sculptures of kneeling figures by Václav Mach symbolizing the social welfare mi
Location: Jihomoravský kraj, Czechia
Date Posted: 4/20/2015 2:16:17 PM
Waymark Code: WMNQP8
Published By: Groundspeak Premium Member Outspoken1
Views: 3

Long Description:
CS:
Na zacátku 20. let se predstavitelé Okresní nemocenské pokladny rozhodli vybudovat nové reprezentativní sídlo. Po sloucení s Všeobecnou delnickou a podporovací pokladnou se zvýšil pocet jejich klientu a stávající prostory ve Francouzské ulici nedostacovaly. Stavebníci oslovili architekta Jindricha Kumpošta, který v roce 1922 vypracoval projekt na zastavení nároží ulic Zahradníkovy a Nerudovy. Okresní nemocenská pokladna se rozhodla využít státní podpory v rámci zákona o stavebním ruchu, která byla podmínena vybudováním nájemních bytu ve dvou tretinách stavby. V šestiposchodové budove tedy zaujímaly úradovny a lékarské ordinace pouze zvýšené prízemí a první patro, ostatní plochu stavby zabíralo 56 bytu.
Pudorys stavby ve tvaru písmene A kopíruje nároží ulic Nerudovy a Zahradníkovy. Monumentální blok ukrývá dve nádvorí oddelená jednopatrovým spojovacím krídlem, ve kterém se nacházely laboratore a zasedací sín nemocenské pokladny. Kumpošt použil progresivní konstrukcní rešení tvorené železobetonovými pilíri, které mu dovolily ztencit obvodové zdivo ze 100 na 45 cm, a tím znacne urychlit stavební práce, jež trvaly pouze rok. Konstrukcní systém se projevil i na fasáde, která je až do výšky tretího patra tvorena polosloupy prerušovanými hranolovitými stropními patkami. Ve výšce ctvrtého patra se nachází prubežný balkon, který se opakuje i v posledním patre, puvodne pokrytém po vzoru mansardových strech pálenými prejzy.
Hlavní vchod se nacházel v nárožním prucelí a byl náležite zvýraznen predstupujícími sloupy s plastikami klecících postav od sochare Václava Macha, které mají symbolizovat sociální poslání nemocenských pokladen. Výrazné vertikální clenení a plastické prvky na fasáde poukazují na vliv nemeckého architektonického expresionismu a ceského národního slohu. Toto rešení je zároven promítnutím použitého konstrukcního systému, nejde tedy o pouhé dekorativní dodatky. Expresivní charakter dodával stavbe krome Machových soch také cervený náter fasády. Jeho použití vycházelo z tehdejších diskuzí a obhajob barevnosti fasád, která predstavovala opozici k bezvýrazné šedi staveb z dob Rakouska-Uherska.

Zdroj: (visit link)

EN:
The management of the District Sickness Fund decided to build new headquarters in the early 1920s. After the fund merged with the General Worker and Support Fund, the number of its clients soared and its premises in Francouzská Street were no longer sufficient. The investors addressed architect Jindrich Kumpošt, who prepared a project for a building on the corner of Zahradníkova and Nerudova streets in 1922. The District Sickness Fund decided to use the state subsidy under the Building Act, which was only provided on the condition that the project involved apartments occupying two-thirds of the structure. Therefore, the offices and consulting rooms were only situated on the raised ground floor and the first floor; the remaining area housed 56 apartments.
The A-shaped ground plan copies the corner of Nerudova and Zahradníkova streets. The monumental building conceals two courtyards separated by a one-storey connection wing housing laboratories and a conference room. Kumpošt employed a progressive structural design consisting of ferro-concrete pillars, which enabled him to thin the walls from 100 down to 45 cm and to accelerate construction time to only one year. The structural system also influenced the facade, which consists of interrupted rectangular shaped columns reaching up to the third floor. The fourth floor features a running balcony also repeated on the topmost floor originally covered with clay tiles as a mansard roof.
The main entrance situated in the front corner was enhanced with protruding columns bearing sculptures of kneeling figures by Václav Mach symbolizing the social welfare mission of the sickness funds. The prominent vertical segmentation and relief elements on the facade refer to the influences of German architectural expressionism as well as Czech national rondo-cubism. However, this design stems from the structural system employed and is not mere decoration. The expressive appearance resulted not only from Mach's sculptures, but also from the red paint used on the facade. Its use was inspired by period discussions and the defence of colourful facades representing opposition to the dull grey Austro-Hungarian buildings.

Source: (visit link)
Name: Klecící postavy

Figure Type: Human

Artist Name: Václav Mach

Date created or placed: 1922-1924

Materials used: stone

Location: Nerudova 321/11, Zahradníkova 321/6 (Veveří) Brno Střed

Visit Instructions:
Please upload at least one photo of the sculpture and tell us a little about your impressions of the piece. Additional photos are always appreciated.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Trails.com Maps
Nearest Waymarks
Nearest Figurative Public Sculpture
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Nearest Hotels
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
Olii05 visited Klecící postavy - Brno, Czech Republic 4/23/2015 Olii05 visited it