By using this site, you agree to its use of cookies as provided in our policy.

Sokolovna (Lisen) - Brno, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member Olii05
N 49° 12.177 E 016° 41.660
33U E 623420 N 5451398
Quick Description: CZ: Sokolovna Brno-Lisen // EN: Sokol Centre Brno-Lisen
Location: Jihomoravský kraj, Czechia
Date Posted: 3/30/2015 11:35:22 AM
Waymark Code: WMNKP5
Published By: Groundspeak Premium Member Dorcadion Team
Views: 9

Long Description:
CZ:
Vstupní pasáže z Kroniky: "......... Ustavující schuze se konala 9. ríjna 1892. Dostavili se zástupci jednot: Brna, Židenic, Husovic, Šlapanic a Kr. Pole. Slavnostním recníkem byl starosta Moravskoslezské obce sokolské bratr Joža Barvic. Ve vzletné reci vysvetlil význam a duležitost jednot sokolských v živote národním. Po jeho pusobivé reci prihlásilo se 65 clenu a 16 žáku. Stanovy spolkové jednohlasne prijaty a do prozatímního výboru zvoleni bratrí: Karel Vanecek, predseda, dr. J. Holz, Jos. Ftacník, Josef Murdych, Robert Irein, Josef Šikral, Vojtech Vrbata a Antonín Šíma......" .

Dosavadní historie jednoty je mimo jiné zachycena ve trech manuskriptních kronikách (Anonymus 1892- 1965, Anonymus 1932-1994, Papež 2002) uložených v archívu jednoty, jedné publikované monografii (Závodník 1972), jedné manuskriptní bakalárské práci (Sobol 2007) a v rade novinových ci casopiseckých clánku (Brzobohatý 1992, 1993, 1999, 2012a, b, c; Gotwald 2012a b; Kašpar 2012; Kebrle 1993; Papež 1994; Weintritt 2012; Závodská 2012a, b) - viz prameny k historii.
Ke 120 výrocí založení jednoty v Líšni zpracovala dvojice autoru Rostislav Brzobohatý a Marek Slobodník 12 posteru velikosti A0 shrnující historii líšenského Sokola slovem i obrazem od jeho založení až po soucasnost. Zabývají se dejinným kontextem vzniku a vývoje sokolského hnutí v Líšni, konkrétní historií celé jednoty i jednotlivých významných oddílu (všestrannost, basketbal, kulturistika, stolní tenis) i nedílnou soucástí sokolské cinnosti tricátých až padesátých let minulého století - loutkovým divadlem. Jsou všechny uverejneny v této cásti webových stránek.

EN:
Input passages from Chronicles: "......... The inaugural meeting was held on October 9, 1892. They came with representatives of unity: Brno, Zidenice, Husovic, Šlapanic and Kr. Pole. Festive speaker was mayor Moravskoslezské Sokol brother Joža Barvic. In poetic speech explained the significance and importance of unity Sokol in national life. After his impressive speech signed up 65 members and 16 students. Federal Statutes unanimously adopted a provisional committee elected to brothers Karel Vanecek, President, dr. J. Holz, Jos . Ftácnik, Josef Murdych, Robert Irein, Josef Šikral, Vojtech Vrbata and Antonín Sima ...... ".

The record is unity among others captured in three manuskriptních chronicles (Anonymous 1892- 1965 Anonymus from 1932 to 1994, Pope 2002) stored in the archives of unity, one published monograph (Competitor 1972), one manuskriptní Thesis (Sobol 2007) and in a number of newspaper or journal articles (Brzobohatý 1992, 1993, 1999, 2012, b, c; b Gotwald 2012; Kaspar 2012; Kebrle 1993; Pope 1994; Weintritt 2012; Závodská 2012, b) - see sources for the history.
To the 120 anniversary of the foundation of the unity Lisen processed pair of authors Rostislav Brzobohatý and Marek Slobodník 12 A0 size poster summarizing the history Lisen Sokol word and image from its founding to the present. Dealing with the historical context of the birth and development of the Sokol movement Lisen, a particular history of the whole unity and individual major sections (versatility, basketball, bodybuilding, table tennis) and an integral part of the activities of the Sokol thirties to fifties - puppet theater. They are all available in this section of the website.

Source/Zdroj: (visit link)
Currently in use by Sokol: yes

Date Built or Acquired: 1/1/1892

Related Website: [Web Link]

Visit Instructions:
Please post at least one photo of the building.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Trails.com Maps
Nearest Waymarks
Nearest Sokol Centers
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Nearest Hotels
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
puczmeloun visited Sokolovna (Lisen) - Brno, Czech Republic 4/4/2015 puczmeloun visited it