By using this site, you agree to its use of cookies as provided in our policy.

Platan u Sv. Anny - Brno, Czech Republic
Posted by: Groundspeak Premium Member Olii05
N 49° 11.404 E 016° 36.084
33U E 616681 N 5449819
Quick Description: CZ: Pamatny strom Platan javorolisty // EN: "Memorial tree" Platan javorolisty
Location: Jihomoravský kraj, Czechia
Date Posted: 8/10/2014 9:57:32 AM
Waymark Code: WMM8EK
Published By: Groundspeak Premium Member Dorcadion Team
Views: 16

Long Description:
CZ:

Snad nejkrásnejší platan v Brne roste na nádvorí nemocnice U svaté Anny na Pekarské ulici. Svou vitalitou prispívá už více než jedno století ke zdraví pacientu, kterí zde pobývají. Mužeme se právem domnívat, že datum prestavby nemocnice v roku 1859 a datum výsadby mohou být shodné. Jeho krásná košatá koruna dosahuje takrka ctyricetimetrové výšky. Svojí zelení krášlí tento strom - velikán celé nádvorí. Díky starostlivé péci, kterou mu pracovníci nemocnice venují, má platam šanci rust zde ješte nejedno století.
Platan javorolistý v areálu nemocnice u sv. Anny na Pekarské ulici je stromem, jenž v Brne nese nejdéle oznacení památný strom a to již od roku 1979.
Platan má výšku kolem 40 metru a obvod kmene, merený ve výšce 130 cm nad terénem je 565 cm. Údaje jsou z roku 2004.
Za památné stromy je možno prohlásit stromy, jejich skupiny nebo stromoradí, které vynikají svým vzrustem nebo vekem, tvorící významné krajinné dominanty, zvlášte cenné dreviny i nepuvodních druhu a v neposlední rade i dreviny historicky cenné, které jsou památníky historických událostí nebo se k nim vztahují ruzné povesti a báje.
Pri výberu stromu za památné je treba zvážit jak duvody pro jejich ochranu, tak zdravotní stav a možnost dalšího vývoje. Za památný je možno prohlásit i strom již odumrelý nebo torzo stromu.
Památné stromy se vyskytují nejen v extravilánech a v okrajových cástech mest a obcí, ale i prímo v jejich centrech a mnohdy tam sdílí težký údel v mestském prostredí.
Památné stromy je zakázáno poškozovat, nicit a rušit v jejich prirozeném vývoji. Samozrejme to platí i pro ostatní dreviny i když nejsou chráneny státem. Každý památný strom má své ochranné pásmo, ve kterém není povolena žádná, pro památný strom škodlivá, cinnost. Veškeré stromy, které byly na území Ceské republiky vyhlášeny za památné jsou evidovány v ústredním seznamu Agentury ochrany prírody a krajiny CR v Praze. V terénu jsou tyto stromy oznaceny tabulkou s malým státním znakem CR a nápisem památný strom nebo skupina památných stromu. Muže být doplnena informacní cedulí s údaji vážících se k danému exemplári ci exemplárum.
Platany jsou mohutné opadavé stromy z celedi platanovitých. Rod Platanus zahrnuje približne deset druhu, z nichž vetšina roste na území USA a Mexika. Stromy dorustající v dospelosti do 40 metru výšky s korunou rozložitou o prumeru kolem 35 metru. Rovný kmen je krytý nekolika vrstvami borky, jež se postupne odlupuje a vytvárí nápadné šedo, hnedo, žluto, zelené skvrny. Je okrasný touto typickou barevnou borkou. Stanovište preferují slunné a chránené, jsou dosti mrazuvzdorné. Jsou to hlubokokorenící strony a vyhovují jim pudy vlhké píscité, jílovité a vápenité. Kvetou v kvetnu nacervenalým kvetenstvím hlávky, plody jsou nažky.
Je to hodnotná sadovnická drevina a jejich využití spocívá v okrasné výsadbe jako solitéra do parku, velkých zahrad a k tvorbe stromoradí. Velmi dobre odolávají mestskému znecištení, zasolení a snáší hluboké prorezávání, regeneruje. Proto se mnoho let používá do mestské zelene z duvodu cištení ovzduší. Platany zacínají rodit nepravidelne ve veku kolem dvaceti let a stromy se dožívají veku nekolika staletí. V dnešní dobe jsou pestovány v celé Evrope s vyjímkou jejích nejsevernejších oblastí. U nás se pestuje hlavne platan javorolistý od roku 1835.
Platany va východe v Platanovém pralese v Gruzii se dožívají i peti set let veku a obvodu kmene kolem 15 metru.
Platanové drevo je svetlé, barevné, používá se v truhlárství a na intarzie.
Množí se semeny nebo rízky.

EN:
Perhaps the most beautiful plane tree grows in Brno in the courtyard of the hospital of St. Anne Bread Street. Its vitality contributes more than a century to the health of patients who stay here. We can rightly assume that the date of rebuilding the hospital in 1859 and the date of planting may be identical. His beautiful bushy crown reaches almost forty-height. Its greenery hanging in this tree - giant across the courtyard. Thanks solicitude, which he dedicated hospital staff, has a chance to grow platau There many a century.
London Plane in the hospital at St.. Anne Bread Street is a tree which bears the longest in Brno sign a memorial tree and it has been since 1979.
Plane tree has a height of about 40 meters and a girth measured at a height of 130 cm above the ground is 565 cm. The data are from 2004.
For memorial trees can declare trees, groups or rows of trees, which stand out for their height and age, forming a significant dominants, particularly valuable tree species and non-native species and, last but not least, historically valuable tree species, which are monuments of historical events or refer to them rumors and myths.
When choosing a tree for a memorable is to be considered as reasons for their protection, and health and development opportunities. For a memorable is possible to declare and tree already necrotic or torso tree.
Memorial trees are found not only in rural areas and in the outskirts of towns and cities, but also directly in their centers, and there are often shared plight in an urban environment.
Memorial trees is forbidden to damage, destroy or interfere in their natural development. Of course this also applies to other species even if they are protected by the state. Each tree has its memorable buffer zone, which is not allowed for a memorial tree damaging activity. All the trees that were in the Czech Republic declared a national monument are recorded in the Central List of Agency for Nature Conservation and Landscape in Prague. In the field, these trees are labeled table with small state emblem and inscription commemorative tree or group of protected trees. It may be supplemented with an information sign with data binding to a given specimen or specimens.
Platano are large deciduous trees of the family platanovitých. Platanus genus includes about ten species, most of which grow in the United States and Mexico. Trees growing in maturity to 40 meters in height with broad shoulders crown diameter of around 35 meters. Straight trunk is covered with several layers of bark that gradually peels and creates a striking gray, brown, yellow, green spots. Is this typical colorful ornamental bark. Habitat prefer a sunny and sheltered, they are quite hardy. They are deep-strony and meet them moist sandy soil, clayey and calcareous. They bloom in May reddish inflorescence cones, fruits are achenes.
It is a valuable landscaping trees and their use is ornamental planting as a specimen in parks and large gardens formation alley. Very good resistance to urban pollution, salinization and tolerates deep pruning, regenerates. Therefore, it is used for many years in urban green cleaning the air. Platano begin fruiting irregularly around the age of twenty years and trees live to the age of several centuries. Nowadays they are grown throughout Europe, with the exception of their northernmost areas. For us it is primarily grown sycamore maple since 1835th
Platano va east of plane in the jungle, they live in Georgia and five hundred years of age and girth of about 15 meters.
Plane-tree wood is bright, colorful, used in joinery and marquetry.
It propagates by seeds or cuttings.

Source: (visit link)
Genus/Species: Platanus acerifolia L.

Height: 130

Girth: 18

Method of obtaining height: Reliable source

Method of obtaining girth: Reliable source

Location type: Other public property

Age: 170

Website reference: [Web Link]

Historical significance: Not listed

Planter: Not listed

Parking coordinates: Not Listed

Walk time: Not Listed

Photograpy coordinates: Not Listed

Visit Instructions:
A closeup picture of your GPS receiver in your hand, with the tree in the background, is required. If the tree is on private property, this closeup photograph with the tree in the background may be taken from the nearest public vantage point without actually going to the tree.
The required photograph does not need to show the entire tree, but the individual tree must be recognizable.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Trails.com Maps
Nearest Waymarks
Nearest Exceptional Trees
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Nearest Hotels
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
Date Logged Log User Rating  
puczmeloun visited Platan u Sv. Anny - Brno, Czech Republic 8/10/2014 puczmeloun visited it