By using this site, you agree to its use of cookies as provided in our policy.

Indgang / Entrance - Foulum, Denmark
Posted by: Groundspeak Premium Member pstidsen
N 56° 29.293 E 009° 35.157
32V E 536082 N 6260572
Quick Description: Abstrakt port ved Forskningscenter Foulum af Sys Svinding --- Abstract arch at Research Center Foulum by Sys Svinding.
Location: Denmark
Date Posted: 9/7/2013 9:38:09 AM
Waymark Code: WMJ10Y
Views: 6

Long Description:
"Min ide var at lave et monument, der viser tilbage til en mystisk fortid i almindelighed og til den nordiske oldtid i særdeleshed. Det menneskelige formsprog har over hele kloden mange fællespræg. Det nordiske ses her i skulpturens halvbue, der kan give mindelser om et øksehoved. Den samme form går igen i for eksempel afrikanske og sydamerikanske skulptuerer.

Skulpturen er et tegn i landskabet, og som sådan skal den fungere både skulpturelt og som en grafisk aftegning mod baggrunden. Den er anbragt på en jordhøj, der fungerer som en del af skulpturen og er tænkt som en påmindelse om de gravhøje, der fandtes i området tidligere." - Sys Svinding.

Forskningscenter Foulum kom til verden i 1984. I etaper kom forskere inden for husdyr og planteavl fra flere forskellige steder i Danmark. Byggeriet er sket etapevis og med dette, anskaffelsen af kunstværker. En del af midlerne til at købe kunst har været til rådighed, fordi der ved ofentligt byggeri skal anvendes en procent af byggesummen til kunst. Billedhuggeren Erik Varming har udvalgt en stor del af de kunstnere som har skabt de store udendørs skulpturer. Forskningscenter Foulum er idag hjemsted for mere end 50 imponerende kunstværker indendørs og udendørs.

Der er arbejdende personale i alle bygninger på stedet, hvilket man bør respektere – færdsel på stedet skal ske på de anlagte stier og evt. anvisninger fra personale skal efterkommes.

"My idea was to create a monument that leads us back to a mystical past in general and to ancient Nordic times in particular. Throughout the world human art expression has many forms in common. The Nordic is seen here in the semi-arch of the sculpture, which is reminiscent of an axe head. The same shape is repeated in, for example, African and South American sculptures.

The sculpture is a sign in the landscape and as such acts both sculpturally and as a graphic drawing on the background. It is placed on a mound that is an integral part of the sculpture and is intended as a reminder of the burial mounds that once were found in this area." - Sys Svinding

Research Center Foulum came to be in 1984. By stages the researchers in animal science and plant science moved in from various places in Denmark. The building work also took place in stages and, with that, the acquisition af art. The funds for buying art where avalible due to the fact that in public construction project in Denmark, one percent of the building cost must be allocated to the acquisition af art. The sculptor Erik Varming selected most of the artists who have created the large outdoor sculptures. Today Research Center Foulum is home to more than 50 impressive works of art indoors and outdoors.

There are working staff in all buildings on the site, which should be respected - traffic on the site must be on the trails and instructions from staff should be followed.


Source:
Shadow and Light - Lys of Skygge - Dansk JordbrugsForskning, 2006 - ISBN: 87-91949-01-7

Type: Triumphal (Monument/Memorial)

Subtype: Sculpture

Location: Research Center Foulum

Visit Instructions:
To help give a different perspective and to better this waymark listing for future visitors please tell us about your visit and upload a favorite photograph you took of the arch. Although visiting this waymark in person is the only thing required of you to receive credit for your visit, taking the time to add this information is greatly appreciated.
Search for...
Geocaching.com Google Map
Google Maps
MapQuest
Bing Maps
Trails.com Maps
Nearest Waymarks
Nearest Freestanding Arches
Nearest Geocaches
Nearest Benchmarks
Nearest Hotels
Create a scavenger hunt using this waymark as the center point
Recent Visits/Logs:
There are no logs for this waymark yet.